Укр
Телефон гарячої лінії
0 800 50 17 72

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) код ЄДРПОУ 00182863


інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.


10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4
контактний номер телефону (0412) 42-29-02 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

На майданчику АТ «Житомирський маслозавод» за адресою м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4 планується встановити локальні очисні споруди стічних вод продуктивністю 1500 м³/добу. Планована діяльність підприємства передбачає екологічно безпечну очистку виробничих стоків, що утворюються в ході діяльності підприємства.

Як альтернативні варіанти технічного характеру розглядалися:

Технічна альтернатива 1.

Будівництво локальних очисних споруд виробничих стоків, що включатимуть механічну та біологічну очистку.

Для механічної очистки пропонується встановити сепаратор жиру (відбувається гравітаційне розділення стоків на жирову масу, оброблену воду й осад), барабанний фільтр (використовують для затримання грубодисперсних домішок), усереднювач (використовується для вирівнювання витрат, концентрації забруднюючих речовин, рН середовища тощо), нейтралізатор (відбувається процес нейтралізації стоків), флотатор (використовується для видалення дрібнодисперсних домішок).

Біологічне очищення, яке пропонується, складається з селектора, двох біореакторів та двох відстійників. Процес очищення проводиться в циклічному режимі, коли фаза нітрифікації переходить у фазу денітрифікації з подальшим переходом у фазу седиментації та декантування. Загалом система працюватиме безперервно й представлятиме собою замкнутий цикл.

На підставі аналізу кількісного та якісного складу очищених стічних вод, з урахуванням прийнятої технології очисних споруд концентрації речовин, що підлягають нормуванню, в очищеній зворотній воді на виході з проєктованих очисних споруд, за всіма показниками, не перевищуватимуть гранично допустимі, а склад та властивості очищених стічних вод відповідатимуть встановленим нормативним вимогам якості води водного об’єкта. Очищена вода скидатиметься у водний об’єкт р. Тетерів відповідно до вимог чинного законодавства.

Технічна альтернатива 2.

Для реалізації планової діяльності пропонується багатоступенева технологія з попереднім очищенням стоків на блоці фізико-хімічного очищення та подальшим доочищенням (разом з господарсько-побутовими стічними водами) на блоці біологічного очищення. Блок фізико-хімічного очищення розроблений на базі установки FLOTTER–PRO, блок біологічного очищення працює на базі установки КУБО.

Рекомендується влаштувати три паралельні лінії очисних споруд продуктивністю по 670 м³/добу кожна. Після очистки стічна вода спрямовується в міську каналізацію й потребує ще додаткового очищення.

Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з економічної, екологічної та технологічної точок зору.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Майданчик забудови загальною площею 0,6815 га, розташований за адресою м. Житомир, вулиця І. Гонти, 4, знаходиться в глибині території АТ «Житомирський маслозавод» та складається з двох фрагментів. Кадастрові номери відповідно: 1810136600:08:022:0017 та 1810136600:08:022:0021. Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На території земельних ділянок споруджено виробничі приміщення. Питання розміщення очисних споруд вирішене за рахунок знесення існуючих будівель. Усі земельні ділянки перебувають у приватній власності АТ «Житомирський маслозавод».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядалась. У зв'язку з тим, що основне виробництво розміщене на відносно невеликій території, розширити межі підприємства неможливо через наявність громадської забудови з півночі, розміщення промислової зони зі сходу та заходу. З півдня та північного сходу територія підприємства розташована біля двох водних об’єктів.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Позитивний соціально-економічний вплив очікується за рахунок:

— покращення якісних показників очищення стічних вод;

— підвищення місцевого рівня суспільної екологічної свідомості;

— покращення гідрологічного режиму р. Тетерів за рахунок впровадження інноваційних рішень очищення стоків;

— створення робочих місць для працездатного населення на період реконструкції та експлуатації;

— сплати податків у місцевий бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, зокрема параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планується встановити локальні очисні споруди, що будуть забезпечувати повну біологічну очистку виробничих стоків, які утворюються при виробництві морозива та молочної продукції. Потужність очисних споруд коливається від 350 до 1500 м³/добу залежно від сезону. Територія майданчика складає 0, 6815 га, площа очисних споруд — 530 м².

Технологія включає наступні стадії: сепарація жиру, механічна очистка, усереднення та нейтралізація стоків, фізико-хімічна очистка, біологічна очистка з можливістю регулювання процесів нітрифікації та денітрифікації стоків у режимі підвищеної концентрації активного мулу до 8 мг/л, збір та хімічна обробка осаду з подальшим його зневодненням до 75 % вологості. Система очистки повністю автоматизована та зручна для сервісного обслуговування. Далі очищена вода скидатиметься у водний об’єкт р. Тетерів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо. При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових підприємств, а також у процесі експлуатації цих об’єктів забезпечуються екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

щодо технічної альтернативи 1

У проєкті прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні та територіальні обмеження згідно з чинними законодавчо-правовими актами і нормативними документами. Зокрема:

— обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог неперевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному повітрі та допустимих рівнів шуму, а також встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ);

— обмеження впливу на водне середовище відповідно до Водного кодексу України та чинних нормативно-правових актів щодо умов скидання стічних вод, попередження забруднення водного середовища та збереження водності річок;

— обмеження впливу на рослинний і тваринний світ відповідно до законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу, збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу, недопустимості погіршення середовища існування.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі № 1.

щодо територіальної альтернативи 1

— Обмеження планованої діяльності наявною санітарно-захисною зоною, що визначена наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;

— територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею;

— забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно захисної зони, використання земельних площ у межах земельних ділянок, наданих у постійне та тимчасове користування відповідно до вимог чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: польове обстеження; інженерно-геологічні вишукування; виготовлення проєктної документації; розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище.

До заходів захисту території при виконанні робіт належать: дотримання технологій, передбачених проєктом будівництва; охорона землі від забруднення відходами будівництва; охорона вод. Виконання робіт проводиться з урахуванням вимог зі збереження навколишнього середовища.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі № 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність буде здійснюватися в межах земельних ділянок АТ «Житомирський маслозавод» за адресою: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4. Підготовчі та будівельні роботи за своїм впливом не мають виходити за межі виробничого майданчика.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;

Повітряне середовище: викиди забруднювальних речовин під час проведення будівельних робіт утворюються під час робіт із виймання, переміщення та складування ґрунту, монтажу, різання, зварювання та під час роботи задіяної спецтехніки. Джерела викиду забруднювальних речовин під час експлуатації локальних очисних споруд — вентиляційні установки приміщень очисних споруд, лабораторії.

Водне середовище: водопостачання на господарсько-питні та виробничі потреби комплексу локальних очисних споруд — з міського водогону КП «Житомирводоканал», згідно з договором. Скид виробничих стічних вод після очищення на власному комплексі очисних споруд здійснюватиметься у р. Тетерів. Водовідведення господарсько-побутових стічних вод — у міську існуючу зовнішню мережу каналізації КП «Житомирводоканал», згідно з договором.

Геологічне середовище: не впливає. Розширення території, вплив на геологічне середовище не передбачається;

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування відсутні.

Утворення відходів: побутові та виробничі відходи (шлам, що утворюється в процесі флотації, осад тощо) належать до IV класу безпеки, тимчасово зберігатимуться в спеціально організованих місцях, надалі передаватимуться спеціальним організаціям; будівельні відходи будуть збиратися та вивозитися компанією-підрядником.

Шум: межа розповсюдження шуму буде знаходитися в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ, і не перевищуватиме допустимих значень.

Ґрунт: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення майданчика контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів (виконується підрядником); майданчик для будівництва повинен мати ущільнене або асфальтоване покриття для попередження забруднення мастильними матеріалами, всі розливи мають локалізовуватися та прибиратися вчасно.

Соціальне середовище: передбачається позитивна соціальна спрямованість, пов’язана із поліпшенням екологічного стану довкілля.

Техногенне середовище: застосування сучасних технологій та автоматизованого обладнання веде до зниження енерговитрат на виробництві та забезпечення контролю за проведенням технологічних процесів очищення стічних вод, що зменшує екологічне навантаження на середовище.

щодо технічної альтернативи 2

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату.

Повітряне середовище: викиди забруднювальних речовин при проведенні будівельних робіт утворюються під час робіт із виймання, переміщення та складування ґрунту, монтажу, різання, зварювання та під час роботи задіяної спецтехніки. Джерела викиду забруднювальних речовин під час експлуатації локальних очисних споруд — вентиляційні установки виробничих приміщень.

Водне середовище: водопостачання на господарсько-питні та виробничі потреби комплексу локальних очисних споруд — з міського водогону КП «Житомирводоканал», згідно з договором. Скид виробничих та господарсько-побутових стічних вод — у міську існуючу зовнішню мережу каналізації КП «Житомирводоканал», згідно з договором.

Геологічне середовище: не впливає. Розширення території, вплив на геологічне середовище не передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування відсутні.

Утворення відходів: побутові та виробничі відходи (шлам, що утворюється в процесі флотації, осад тощо) належать до IV класу безпеки, тимчасово зберігатимуться в спеціально організованих місцях, надалі передаватимуться спеціальним організаціям; будівельні відходи будуть збиратися та вивозитися компанією-підрядником.

Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ, і не перевищуватиме допустимих значень.

Ґрунт: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення майданчика контейнерами для побутових і будівельних відходів та вивезення їх на полігон побутових відходів (виконується підрядником); майданчик для будівництва повинен мати ущільнене або асфальтоване покриття для попередження забруднення мастильними матеріалами, всі розливи мають локалізовуватися та прибиратися вчасно.

Соціальне середовище: передбачається позитивна соціальна спрямованість, пов’язана із поліпшенням екологічного стану довкілля.

Техногенне середовище: застосування сучасних технологій та автоматизованого обладнання веде до зниження енерговитрат на виробництві та забезпечення контролю за проведенням технологічних процесів очищення стічних вод, що зменшує екологічне навантаження на середовище.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля перебувають у межах виділеної земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля й підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно:

— ст. 3 п. 14) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів;

— ст. 3 п. 13) господарська діяльність, що призводить до скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (зокрема наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ОВД, будуть проведені відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

— підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

— проведення громадського обговорення планованої діяльності;

— аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

— надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

— врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного в пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі в такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів із дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів із дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, зауваження й пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження й пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів із дня їх отримання). Особи, що надають зауваження й пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження й пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, та інші дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцевого самоврядування згідно з вимогами чинного законодавства України.

15. Усі зауваження й пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.
Поштова адреса: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Театральна, буд. 17/20.
Телефон: (0412) 47-25-36,
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua
Контактна особа — Семенюк Микола Миколайович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Підпишіться на розсилку
Дякуємо!
Перший дайджест — уже скоро.

Дізнавайтеся першими про події з життя компанії, а також цікаві акції, смачні новинки, корисні статті та рецепти.